09. 05. 2013.

Postav sa na trať!

Postav sa na trať! Dotazník s týmto názvom od augusta do novembra 2011 koloval medzi žiakmi gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským.

Prieskumu sa zúčastnilo 430 žiakov.  Chceli sme zistiť, aký je postoj mladých ľudí ohľadom plánovania si kariéri a voľby povolania.