Oficiálne údaje

Meno: TANDEM, n.o.
Sídlo:  Mesačná 521/10 945 01 Komárno
Zapísané: 8. septembra 2009
IČO: 42 166 675
DIČ: 202 948 2114
Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca verejné služby
Zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom na Okresnom úrade Nitra pod registračným číslom VVS/NO-25/2014.

Zakladatelia: Hodossy Katalin, Hodossy Zoltán, Urbán Péter, Rabec István, Molnár Krisztina

Zákonný zástupca: Urbán Péter

Naša organizácia ponúka vzdelávacie služby najmä v oblasti sebauvedomenia, organizačného rozvoja a kariérneho poradenstva v nasledovných témach: vzdelávacie kurzy, tréningy, školenia, semináre vo forme prednášok, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova duchovných a kultúrnych hodnôt, kultúrne a spoločenské akcie, besedy, stretnutia, výstavy a organizácia prednášok, informačné a poradenské služby pre mladých ľudí v rôznych oblastiach života, výskumné služby v oblasti pre miestne komunity, školy a oblasti práce.

Prostriedky na prevádzku mimovládnej organizácie TANDEM sú zabezpečené cez fondy EÚ, štát, obce a od súkromných organizácií a agentúr. V posledných rokoch boli významným zdrojom príjmu 2% z daní fyzických a právnických osôb, ale aj príjem z konkrétnych objednávok. Sídlo organizácie je v Komárne, kde sa o prevádzku organizácie a ďalšie administratívne úkony stará 5 pracovníkov.

Naša organizácia prijíma dobrovoľníkov v rámci niekoľkých svojich programov, dávajúc tým (čím dáva) priestor priblížiť im našu prácu aj týmto spôsobom.