07. 12. 2020.

STOP Bullying

Projekt je realizovaný v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko. Kód projektu: SKHU / 1902 / 4.1 / 105.

Trvanie projektu: 1. október 2020 – 31. január 2022

Čo je bullying?

V slovenčine a ani v maďarčine neexistuje výraz, ktorý by úplne dokonale vystihoval anglický výraz bullying. Snáď najčastejšie spomíname tento fenomén v súvislosti so šikanovaním medzi rovesníkmi alebo spolužiakmi, keď jedinec alebo istá skupina rovesníkov pravidelne podpichuje, v závažnejších prípadoch ponižuje, obťažuje alebo fyzicky týra jedného alebo viacerých spolužiakov. Vo výraze bullying sú zahrnuté všetky formy obťažovania, zastrašovania a zneužívania. Ktokoľvek sa môže stať obeťou šikany bez toho, aby sa o to nejakým spôsobom pričinil. Stačí napríklad čo i len trochu vyčnievať z radu, akýmkoľvek spôsobom sa odlišovať alebo sa dostať ako nový člen do skupiny s vytvorenou pevnou hierarchiou. Šikanujúci si zvyčajne vyberie najslabší článok v reťazci a o tom, kto je najslabší, sa často rozhoduje podľa predsudkov.

Ciele projektu

V slovenskej aj v maďarskej spoločnosti je problém bullyingu rovnakou výzvou. Preto sa partnerské organizácie rozhodli túto výzvu riešiť spoločne. Inštitút pre inovačné vzdelávanie v spolupráci s neziskovou organizáciou TANDEM z Komárna a nadáciou Rogers z Budapešti sa rozhodli osloviť vybrané školy s ponukou školení a mentoringu za účelom predchádzania bullyingu.

Zvykli sme si na to, že pedagóg je zdrojom vedomostí a jeho úlohou je tieto vedomosti odovzdávať ďalej svojim žiakom. Na frontálny prenos vedomostí sú pripravovaní budúci učitelia aj v rámci vysokoškolského štúdia. Ale k tomu, ako narábať s triedou ako s celkom alebo komunitou, dostávajú učitelia málo informácií a málo účinné nástroje. Treba si uvedomiť, že to, čo je pre dospelého človeka pracovisko, to je pre deti škola: deti prichádzajú do školy ráno a vo väčšine prípadov prídu domov až popoludní. To znamená, že takmer dve tretiny aktívneho denného času, okrem spánku, trávia deti v škole. Takže väčšinu sociálnych interakcií prežívajú v škole. A je tiež prirodzené, že medzi nimi dochádza aj ku konfliktom. Preto nie je otázkou, či si deti alebo tínedžeri navzájom ubližujú, ale otázkou je najmä to, ako na to všetko reagujeme my dospelí a ako spracovávame to, čo sa stalo. Či sme schopní vytvárať a rozvíjať rutinu v riešení konfliktov a konfliktných situácií u svojich detí. Ak dospelí - pedagógovia či rodičia - na tieto konfrontácie nereagujú primerane, môžu sa konflikty prehĺbiť a vyústiť až do šikany.

Cieľom projektu je poskytnúť podporu vzdelávacím inštitúciám v prevencii a terapii šikany medzi rovesníkmi. V rámci projektu najskôr preskúmame a zhodnotíme potreby a požiadavky troch cieľových skupín (študenti, učitelia, rodičia) a potom na základe výsledkov prieskumu vypracujeme a poskytneme učiteľom súbor metód a nástrojov, ktoré im pomôžu v riešení problémov prejavujúcich sa agresiou, týraním alebo inou formou šikany, alebo im pomôžu predísť týmto problémom. Pretože riešenie takýchto problémov je najefektívnejšie, ak sú doň zapojení aj rodičia, chceme v rámci projektu oboznámiť aj rodičov s týmito nástrojmi a metódami. Pre tretiu cieľovú skupinu, študentov, pripravujeme dramatoterapiu, s cieľom zvyšovať senzitivitu študentov na negatívne prejavy týrania a násilia.

Cieľom partnerov projektu je vyvinúť nástroje a metódy, ktoré účinne pomôžu riešiť problémy súvisiace so školskou šikanou alebo pomôžu zamedziť ich vytvoreniu. Za týmto účelom Inštitút pre inováciu vzdelávania uskutoční terénny výskum a na jeho základe vypracuje výučbové materiály, plán školení, príručku a štúdiu zhŕňajúcu získané znalosti. Vo vybraných školách následne prebehnú školenia a kontinuálny cielený mentoring. Tandem n. o. podľa  vykonaného výskumu  uskutoční vzdelávací kurz pre učiteľov vo vybraných školách, ich mentoring, ako ajdramatoterapiu a vzdelávanie s účasťou študentov. Učitelia, žiaci a rodičia sa tak budú mať možnosť oboznámiť s príčinami bullying a spôsobmi jeho prechádzania.

Koncept projektu

Projekt pozostáva z štyroch častí:

  1. Prvá časť je výskum, pomocou ktorého zistíme aké sú potreby a požiadavky, troch cieľových skupín, k tejto téme.
  2. V druhej časti na základe výskumu vypracujeme a odovzdáme také metódy a nástroje pedagógom, pomocou ktorých budú vedieť zaobchádzať a predísť vzniknutej agresii a šikanovaniu medzi rovesníkmi. Tieto kroky sú najefektívnejšie vtedy, ak sú toho súčasťou aj rodičia. V rámci projektu preto tieto metódy a nástroje chceme odovzdať aj rodičom. Tretej cieľovej skupine - študentom, vypracujeme predmet/krúžok divadelná výchova pomocou ktorej zvýšime ich citlivosť na negatívne následky šikanovania a násilia.
  3. Na základe vypracovanej metodiky, v tretej časti projektu, robíme školenia/tréningy a semináre pre pedagógov a rodičov a zároveň zážitkové workshopy pre študentov. Učiteľov a rodičov budeme popri seminároch aj školiť, aby efektívnejšie vedeli používať v praxi tie metódy a nástroje, ktoré sa na seminároch naučili.
  4. Vyhodnotenie projektu

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Interreg