04. 03. 2014.

Kam po škole?

„Kam po škole? – Tematický deň so Živou knižnicou o výbere povolania a plánovaní budúcnosti“ je celodňový interaktívny program so Živou knižnicou a so súborom rôznych aktivít zameraných na jednotlivé zložky oblasti kariérového poradenstva. Cieľom týchto aktivít je rozvíjať zručnosti a kompetencie potrebné k výberu povolania a poskytnúť im k rozhodnutiu nevyhnutné informácie o trendoch pracovného trhu a takýmto spôsobom im uľahčiť výber budúceho povolania. Vďaka pestrému programu a neformálnym metódam má celý deň charakter festivalu. Inovácia služby spočíva v tom, že aplikuje široké spektrum neformálnych metód na oblasť plánovania budúcnosti a výberu povolania, čiže na kariérové poradenstvo na úrovni stredoškolákov.

Program dňa je nasledovný:

8.00 – 12.00 skupinové aktivity pre jednotlivé triedy neformálnymi metódami na tému plánovania budúcnosti a výberu budúceho povolania
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.00 Popoludňajší interaktívny program so Živou knižnicou a s nasledovnými aktivitami:

- simulované pracovné/prijímacie pohovory: žiaci si môžu vybrať z množstva fiktívnych ponúk práce a skúsiť uspieť na pracovnom pohovore. 

- video CV: žiaci si môžu vyskúšať, aké je hovoriť o sebe 2 minúty. Videozáznam následne analyzujú s odborníkom a dostanú ho ako darček.

- kreatívny pult: tu si žiaci môžu poskladať vlastnú vizitku alebo životopis

- hra „Človeče, nehnevaj sa!“ trošku inak: spoločenská hra s veľkými figúrkami a s veľkou kockou, v ktorej žiaci musí odpovedať na otázky o živote na vysokých školách, na internáte

- ja v talári: možnosť odfotiť sa v talári a s diplomom v ruke. Žiaci následne dostanú fotografie ako spomienku, resp. motiváciu dosiahnuť skutočné promócie.

- lanová životná dráha: zaviazanými očami musia žiaci prejsť cez jednu lanovú dráhu a čeliť rôznym prekážkam. Vzápätí sa porozprávajú so školiteľom o zážitkoch. Je to symbol životnej dráhy, ktorou človek prechádza.

- informačný pult: tu sa žiaci môžu informovať o formách štúdia, o ponuke konkrétnych vysokých škôl a univerzít na Slovensku, v Česku a Maďarsku ako aj o podmienkach prijímacích skúšok.

Počet účastníkov: 60-80 žiakov (triedy 3. a/alebo 4. ročníka – podľa dohody so školou)

Na realizácii programov participuje 10 školiteľov, 4-6 dobrovoľníkov20 až 25 „Živých kníh“.

Aktivitu ponúkame stredným školám od roku 2010

Program „Kam po škole?“ sme vytvorili na základe výsledkov prieskumu v téme „Výber povolania a kariérové poradenstvo na stredných školách“, ktorý sme realizovali v roku 2010 na šiestich gymnáziách medzi žiakmi formou anonymného dotazníka (počet respondentov: 430).

Výsledky prieskumu – ktoré sme aj zverejnili formou štúdie v elektronickej podobe na našej internetovej stránke – ukázali, že:

  1. Na stredných školách chýbajú skupinové aktivity zamerané na sebapoznanie. (Otázky typu: Kto som ja? Čo sú moje silné a slabšie stránky? Aká činnosť ma napĺňa? Čo sú moje túžby, sny? atď. ) A to napriek tomu, že reálny sebaobraz je základným predpokladom výberu budúceho povolania.
  2. Chýbajú reálne poznatky o trendoch na trhu práce a o skutočnej pracovnej náplni jednotlivých povolaní. A to napriek tomu, že vedomosti o očakávaniach pracovného trhu sú ďalším dôležitým predpokladom správneho výberu povolania.
  3. Individuálne kariérové poradenstvo nefunguje systematicky, je závislé od súkromnej iniciatívy a šikovnosti jednotlivcov medzi pedagógmi, a vo väčšine prípadov sa obmedzuje len na poskytnutie informácií o vysokých školách a univerzitách.
  4. Chýbajú taktiež neformálne metódyalternatívne formy kariérového poradenstva  – a to nie len v súvislosti s témou plánovania budúcnosti.

Tematický deň „Kam po škole?“, je naša odpoveď na nedostatky, ktoré sme prieskumom odhalili.

Program je prioritne určený žiakom stredných škôl, ale nie výlučne končiacich ročníkov. Pri ponuke služby komunikujeme s vedením školy, ktorému poskytneme písomné, obrazové a audiovizuálne materiály o tejto službe.

Na  celodenný program pozývame aj predstaviteľov médií. Výber z mediálneho ohlasu našej služby:

- STV: Správy-Hírek, dňa 4. 2. 2013 (Link na reportáž)

- Týždenník Vasárnap, dňa 13. 7. 2011 (Link na online verziu)

- Denník Új Szó, dňa 26. 5. 2011 (Link na online verziu)

- Online portál bumm.sk, dňa 10. 5. 2011 (Link)

- Rádio Pátria, dňa 4. júna 2011

Obrázok

  

Obrázok

  

Obrázok

  

Obrázok

Ďalšie fotografie: Komárno 2011 a Veľký Meder 2013 a  Praha 2013, konferencia.