02. 07. 2021.

STARTUP+ SKHU - rozvoj podnikateľských zručností študentov stredných odborných škôl

Podnikateľský potenciál v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne nie je ani zďaleka využitý. V poslednej dobe sa zrodili také startupové iniciatívy, ktoré sa zameriavali predovšetkým na študentov vysokých škôl a na mladých odborníkov, zatiaľ čo mladí ľudia s odborným vzdelávaním a odbornou prípravou majú oveľa menej príležitostí na rozširovanie svojich podnikateľských schopností alebo prípadne na zapojenie sa do startupovej iniciatívy.

Doterajšie naše skúsenosti ukazujú, že mladí ľudia, ktorí navštevujú odborné školy, majú značný potenciál pre inovácie a podnikanie, ktorý sa dá úspešne vyniesť na povrch pomocou vhodných projektov praktického vzdelávania.

Náš cieľ

Naším cieľom je zorganizovať medzinárodnú súťaž virtuálnych startupov pre študentov odborných škôl, v rámci ktorej si študenti môžu rozšíriť svoje kompetencie potrebné pre úspešné podnikanie uplatnením špeciálnej metodiky kombinovaného učenia (blended learning) a za pomoci nami vyškolených mentorov (učitelov).

Školy zapojené do projektu:

  • Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dolné Obdokovce
  • Súkromná stredná odborná škola s VJM, Kolárovo
  • Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka, Kravany nad Dunajom
  • Obchodná akadémia, Rimavská Sobota
  • Súkromná stredná odborná škola Rimavská Sobota
  • Stredná zdravotnícka škola, Dunajská Streda

Rola TANDEM-u v projekte

TANDEM, n.o. pri implementácii projektu prevzal dve dôležité úlohy: vypracovanie učebných osnov a koordináciu implementácie na Slovensku. Učebné osnovy pozostávajú zo šiestich hlavných tém, obidve kolá sú rozdelené na 3 témy. Jedná sa o Sebapoznanie a tímovú prácu, Umenie prezentácie, Základy podnikania, Budovanie obchodného modelu, Vytvorenie podnikateľského plánu a Financovanie podnikania. Prezentácie, hry s otázkami, testy a manuály pre mentorov vytvorilo tím expertov spoločnosti TANDEM. Pomocou vypracovaného učebného plánu zúčastnení študenti interaktívnou formou rozvíjajú svoje podnikateľské kompetencie, a realizujú praktické úlohy v tímoch. Súťaže sa zúčastní šesť stredných odborných škôl na Slovensku a medzi úlohy TANDEMU bude patriť aj ich vedenie, odborná príprava a podpora mentorov a organizácia súťaže na Slovensku. Okrem toho TANDEM vytvára a spravuje webovú stránku projektu.

 

Startup

 

Názov projektu: Start Up Competition + Development of Entrepreneurial Competences in Vocational Schools of the Border Region

Program: Interreg V-A Slovakia Hungary Cooperation Programme

Akronym projektu: STARTUP+ SKHU

Číslo projektu: SKHU/1902/4.1/003

Trvanie projektu: 1. októbra 2020 - 31. januára 2022

Projekt je realizovaný v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja.

Celkový rozpočet: 199 610,00 €

Celkový príspevok z EFRR: 169 668,50 €

Celkový štátny príspevok: 19 961,00 €

Celková spoluúčasť: 9980,50 €

Celkový rozpočet pre TANDEM, n.o.: 76 040,00 €

Celkový príspevok z EFRR pre TANDEM, n.o.: 64 634,00 €

Celkový štátny príspevok pre TANDEM, n.o.: 7 604,00 €

Spoluúčasť TANDEM-u: 3 802,00 €

 

Webová stránka projektu: https://startup-plus.eu/sk

Partneri spolupracujúci na projekte:

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány 

Interregió Fórum Egyesület

TANDEM, n.o.

Hlavný sponzor:

INTERREG Slovenská republika-Maďarsko

 

Interreg SK logo

budujeme partnerstva