12. 08. 2016.

Životné rozprávky

 „Unavím sa. Vidíš, aj teraz, keď som unavený a teraz, keď som si oddýchol a vyrozprával som sa, sa cítim ako znovuzrodený.“

Jedným z hlavných cieľov našej organizácie je rozvoj spoločnosti, zachovanie hodnôt a výchova v uvedomelého človeka. Projekt Životné príbehy, v ktorom sa rozprávame s ľuďmi nad 70 rokov, je výnimočnou metódou rozvoja spoločnosti, ktorá má silu formovať osobnosť človeka, posilniť vzťahy medzi generáciami a dáva možnosť nahliadnuť do histórie našich každodenných aktivít prostredníctvom ich spomienok.

Medzi najčastejšími témami boli spomienky o vojne, stratách, ťažkostiach, nádeji a výdrži, stratégiách zvládania záťaže: o role rodiny, spoločnosti a tradícií, ako aj o školských aj pracovných rokoch, o dvorení, svadbe, založení si rodiny a výchove detí.

Prostredníctvom týchto príbehov môže mladá generácia pochopiť vplyv a dôsledky na historické procesy. Staršia generácia môže svojimi skúsenosťami a radami mladým ľuďom  pomôcť a povzbudiť ich v danej životnej situácií. Vypočutie si životných príbehov iných ľudí formuje hodnotový rebríček mladých ľudí, ich obraz o budúcnosti a obohacujú sa o nové metódy zvládania situácií, ktoré im život prinesie.

Tento projekt však nie je zaujímavý iba pre mladých ľudí. Pre starších toto rozprávanie slúži ako určitá forma sebareflexie: zo súčasnosti sa môžu inak pozerať na udalosti z minulosti. Môžu tak pospájať rôzne obdobia ich života, dať im nový zmysel a cieľ, môžu nájsť odpovede na ich otázky a nové a nové spojitosti medzi prežitými udalosťami, a tým vytvoriť úplne nový príbeh. Okrem toho môžu mať pocit, že pre mladú generáciu sú ich životné príbehy a skúsenosti zaujímavé a užitočné.

Naše spomienky z minulosti nám pomáhajú pri posilnení našej identity, pochopení prítomnosti a plánovaní budúcnosti. V týchto príbehoch môžeme nájsť samých seba: nájsť svoju cestu, vyrovnať sa s ťažkosťami, ale aj s úspechmi, lebo aj okamihy šťastia sú prítomné v našich životoch. Tieto zdieľané skúsenosti posilňujú pocit spolupatričnosti medzi oboma stranami.

Životné príbehy sa snažia inšpirovať čitateľov, aby, ak tak ešte neurobili, sa porozprávali so svojimi staršími príbuznými a známymi – pre obe strany to bude dobrodružná cesta časom, ktorá Vás pohladí po duši.

Cieľom projektu je, na báze skúseností, spraviť populárnejším netradičné vyučovanie dejepisu formou „orálnej histórie“, teda cez prerozprávané dejiny, ktoré doplnia udalosti, ktoré poznáme z učebníc, a tým uľahčia ich pochopenie.

Do zbierky v Dunajskej Strede a Gemeri sme zapojili aj miestnych mladých ľudí, ktorí sa porozprávali s obyvateľmi domova dôchodcov v Kolárove a Chanave.

K uskutočneniu výskumu v značnej miere prispela aj suma z 2% daní, z ktorej sme mohli pokryť veľkú časť nákladov na projekt. Po Žitnom ostrove a Gemeri v roku 2016 pokračujeme s projektom Životné príbehy v Bratislave v Novohrade .

Tak si ho vypočuj, aby na to mohol takto spomínať: „Dobre sme sa porozprávali“ (Ákos Fodor)